replica watches replica watches rolex replica replica rolex watches replica rolex https://watchestend.com/ https://watchesvast.com replica rolex watches replica rolex https://www.atomgood.com/

­

Parkieland Kleuterskool Graad RRRR tot RR 

  • Registrasiegelde van R800 is betaalbaar met inskrywing en dit vorm nie deel van die jaarlikse skoolgeld nie.

    Die R800 word eers in Januarie elke jaar op die skoolgeldrekening gehef.

  • Halfdag: R2,720 pm per kleuter oor 11 maande, dus vanaf 1 Jan tot 1 Nov 2021 (R29,920 pj)
  • Voldag: R4,200 pm per kleuter oor 11 maande, dus vanaf 1 Jan tot 1 Nov 2021 (R46,200 pj)

   Hierby is ingesluit ontbytpap, middagete en 15:00 toebroodjie. 

Alle skoolgeld vir Gr RRRR tot Gr RR leerlinge, is vooruitbetaalbaar en mag onder geen omstandighede agterstallig raak nie. Die maandelikse paaiemente moet stiptelik voor of op die 7de van elke maand, geskied. Die eerste betaling moet asb reeds voor of op 7 Januarie 2021 gemaak word.

Daar kan ongelukkig nie uitstel vir betaling vir kleuters in Parkieland Kleuterskool verleen word nie.
Sodra ‘n rekening agterstallig raak, sal die volle uitstaande skoolgeld soos op datum van nie-betaling,
onmiddellik betaalbaar word. Indien die betaling nie geskied nie, sal dié volle uitstaande bedrag
oorhandig word, waar die ouers/voogde aanspreeklik sal wees vir alle invorderingskoste, insluitende
enige ander fooie.

U kan gevra word om u kleuter tuis te hou totdat die agterstallige skoolgeld op datum gebring is.
U kleuter is vir ons baie belangrik, maar u sal sekerlik begrip daarvoor hê dat ons nie gratis onderwys
kan verskaf nie. U betaling is noodsaaklik vir die goeie bestuur en instandhouding van die skool en om
te verseker dat ons kontantvloeisituasie gesond bly.
Betalings kan op die volgende wyse gedoen word:

EFT
Laerskool Menlopark
ABSA Takkode 632005
Tjekrekening 540 540 020
Verwysing (skoolgeld) – Rekeningverwysing (Familiekode en van) wat op die rekening verskyn

d6 Cashless toepassing (app)
U kan ook skoolgeld en fondsinsamelings d.m.v. die “d6 toepassing” betaal, eerder as om self
die kontant of met ‘n debiet-/kredietkaart by die skool se kantoor te betaal.
Gebruik asb as verwysing die unieke kode wat u met die registrasie van die app ontvang.

Debietorders
Aansoekvorms is by skool se kantoor beskikbaar of by me M Meyer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ons poog om ‘n kontantvrye omgewing te skep.